Değerlendirme ve Hakemlik

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi için, hakemlik ve yayın aşamalarında tarafsızlık, doğruluk ve adalet temel ilkeler olarak benimsenmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar özgünlük, metodoloji, önem, kalite, etik ve dergiye uygunluk açısından incelenmektedir. Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi, değerlendirme süreci için iyi yapılandırılmış bir şema kullanmakta ve çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Derginin editör ve hakem süreci aşağıdaki gibi olmaktadır;

 1. Dergiye yüklenen yazılar, Baş Editör tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan yazılar Teknik Editörlere yönlendirilir.
 2. Teknik Editörler tarafından yazının Dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir.
 3. Makale, Dergi yazım kurallarına uygun ise tekrar Baş Editöre yönlendirilir
 4. Makale, Dergi yazım kurallarına uygun değilse yazarlardan düzeltme istenir.
 5. Baş Editör makaleyi Alan Editörüne yönlendirir.
 6. Alan Editörleri yazıyı içerik ve bilimsellik açısından değerlendirir ve benzerlik-intihal kontrollerini yapar.
 7. Alan editörü uygun bulmazsa editöryal red kararı verebilir.
 8. Uygun bulursa en az 2 hakeme yönlendirir.
 9. Hakem dönüşlerine göre makaleler; Editörler Kurulu’nda tartışılır ve;
  a. Kabul edilebilir
  b. Red edilebilir
  c. Düzeltme istenebilir
 10. Yazardan düzeltme sonrası dönen makaleler Alan Editörü tarafından kontrol edilir.
  a. Düzeltme uygun ve yeterli bulunursa makale kabul edilir
  b. Düzeltme uygun ve yeterli bulunmaz ise makale red edilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar en geç 15 gün içerisinde teknik değerlendirmeye alınarak yazara bilgilendirme yapılır. 

Değerlendirme için hakemlere verilen süre 4 haftadır.

Hakem önerileri doğrultusunda yazarların makaleleri üzerinde değişiklik yapmasına izin verilir. Hakem değerlendirmesi bitmeden yazarlar makale üzerinde değişiklik yapamazlar.

Hakemler ancak değerlendirmeyi kabul etmeleri durumunda yazar tarafından gönderilen çalışma dosyasını görebilirler. Makalenin yazarları ile ilgili bilgilerin olduğu sayfaları göremezler ve makale içinde geçen kurum isimleri kapatılmış olarak makaleyi görebilirler.

Hakem değerlendirmesine girmiş tüm makalelerde hakem görüşleri makale kabul edilse de reddedilse de çift kör sisteme uygun biçimde yazara iletilir.

Editörlerin makaleye yazı gönderme durumu

Akran değerlendirmesi süreci, Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi’nde tüm taraflar için gizlidir. Değerlendirme sürecinde anonimlik sağlanamadığı için baş editörlerin başyazılar dışında makale göndermelerine izin verilmez. Bölüm editörleri ise makalelerini Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi’ne gönderebilirler. Bölüm editörlerinin yazıları, diğer yazarların yazıları gibi isimsiz hakem değerlendirmesine tabi tutulur.