Yazara Bilgi

Dergiye gönderilecek yazılar uluslararası editörler kurulunun önerileri doğrultusunda yazılmalıdır. ICMJE (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing ve Publication of Scholarly Work in Medical Journals) (Aralık 2015'te güncellenmiştir- http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf ) 

Yazarlar, makalelerini hazırlarken;

 • Randomize araştırma çalışmaları için, CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials)( http://www.consort-statement.org/ )
 • Gözlemsel araştırma (kesitsel, vaka kontrol, kohort) çalışmaları için STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology)( https://www.strobe-statement.org/index.php?id=available-checklists )
 • Tanı Doğruluğu Çalıșmaları için STARD (the Standards for Reporting Diagnostic Accuracy),
 • Sistematik derleme ve meta analiz çalışmaları için PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) ( Ann Intern Med. 2015;162(11):777-784 .)
 • Randomize davranışsal ve halk sağlığı değerlendirmeleri için TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomised Designs) 

rehberlerini esas almaları gerekmektedir.

Yazılar yalnızca derginin çevrim-içi makale gönderme ve değerlendirme sistemi olan Open Journal System - https://hasaud.com/index.php/pub üzerinden yazı gönderebilirler . Başka herhangi bir mecradan gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılar öncelikle makalenin, dergi yönergelerine uygun olarak hazırlanıp sunulduğundan emin olunacağı teknik değerlendirme sürecine girecektir. Uygun bulunmayan yazılar, teknik düzeltme istekleriyle birlikte ilgili yazara iade edilecektir.

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Yayına hazır kalitede metin gönderilmesi beklenmektedir. Yayın dili uygun bulunmayan makalenin düzenlenmesi istenebilir.

YAZI TÜRLERİ

 Orijinal Makale

Araştırmaya dayalı, özgün ve yeni bilgiler sağlayan yazı türüdür. Makale metni Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Ana metin (özet, referanslar, tablolar ve şekiller hariç) 4000 kelime ile sınırlıdır. En fazla 300 kelimelik yapılandırılmamış bir özet ve anahtar kelimeler (en fazla 5) içermelidir. Maksimum referans sayısı 40 olmalıdır.

Makalede ilgili etik konular ele alınmalı ve gerekli izin ve yetkiler beyan edilmelidir.

Derleme

Derlemeler, belirli bir alan hakkında kapsamlı bilgiye sahip ve bilimsel geçmişi geniş çapta kabul görmüş yazarlar tarafından hazırlanır. Yazarlar derleme için dergi tarafından davet edilebilir. Derleme, halk sağlığı uygulamalarında bir konunun mevcut bilgi seviyesini tanımlamalı, tartışmalı ve değerlendirmeli ve gelecekteki çalışmalara rehberlik etmelidir. Ana metin Giriş, Araştırma Sonuçları, Sonuç bölümlerini içermelidir. En fazla 300 kelimelik yapılandırılmamış bir özet içermelidir. Ana metin 5.000 kelime ile sınırlıdır. Maksimum referans sayısı 60 olmalıdır.

Sistematik Derlemeler ve Meta Analizler

Belli bir konuda hazırlanmış araştırma sorusuna yanıt bulmak için, belirlenmiş kriterlere uygun olarak o alanda yayımlanmış orijinal çalışmaların sistemli ve yan tutmadan taranması, bulunan çalışmaların geçerliğinin değerlendirilmesi ve sentezlenerek birleştirilmesidir. Meta-analiz, opsiyoneldir. Sistematik derlemeler orijinal makaleler olarak değerlendirilecektir. Sistematik incelemelere ilişkin beklentilerin ayrıntıları, http://training.cochrane.org/handbook adresinde bulunan Cochrane Handbook for Systematic Review of Interventions'da bulunabilir. En fazla 300 kelimelik yapılandırılmamış bir özet içermelidir. Ana metin Giriş, Yöntemler (veri kaynakları, çalışma uygunluk kriterleri, katılımcılar, müdahaleler vb. ve istatistiksel analiz), Bulgular, Tartışma, Sonuç bölümlerini içermelidir. Ana metin 5.000 kelimeyi, referansların sayısı, incelenen konunun kapsamına bağlı olacaktır, 60'ı geçmemelidir.

Kısa Rapor

Kısa raporlar, araştırma bulgularının ön/kısa özetinin yayınlandığı yazı türüdür. En fazla 250 kelimelik yapılandırılmamış bir özet içermeli ve metin giriş, yöntemler, sonuçlar ve tartışma alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Ana metin 2.500 kelimeyi geçmemeli, en fazla iki tablo/şekil içermeli, maksimum referans sayısı 15 olmalıdır.

Editöre Mektup

Önemli gözlemlerin, gözden kaçan yönlerin veya önceden yayımlanmış bir makalede eksik ya da hatalı olan ayrıntıların tartışıldığı yazılardır. Özet, tablo, şekil veya diğer medyaları içermemelidir. Metin yapılandırılmamış olmalı ve kelime sayısı 1.000’i, referans sayısı 5’i geçmemelidir.

Yorum

Belirli bir çalışmada kullanılan yorumlama, analiz veya yöntemler hakkında yazarın bakış açısını sunan yazılardır. Özet, tablo, şekil veya diğer medyaları içermemelidir. Metin yapılandırılmamış olmalı ve kelime sayısı 1.200’ü, referans sayısı 5’i geçmemelidir.

Sahadan Notlar

Uygulamaya dayalı programları, halk sağlığının ilgi alanına giren girişimleri ve deneyimleri halk sağlığı topluluğuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan yazılardır. Metin yapılandırılmamış olmalı, en fazla 250 kelimelik bir özet içermeli ve kelime sayısı 1.500’ü, referans sayısı 5’i geçmemelidir.

Teknik Rapor

Halk sağlığını ilgilendiren konularla ilgili güncel belge ve bilgileri sunan yazılardır. Metin yapılandırılmamış olmalı, en fazla 250 kelimelik bir özet içermeli ve kelime sayısı 4000’i, referans sayısı 50’i geçmemelidir.

Tablo 1: Her yazı türü için sınırlamalar

Başvurular, orijinal, yayınlanmamış materyaller içerdiği ve başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediği anlayışıyla değerlendirilecektir. Bu amaçla, makalenin tüm yazarları tarafından imzalanmış bir ön yazı her gönderiye eklenmelidir. Derginin resmi dili Türkçe'dir. Başvurular iki aşamalı bir inceleme sürecinden geçer. Baş Editör ve Yayın Kurulu bunları başlangıçta genel kalite ve ilgi açısından inceler. Resmi inceleme için kabul edilen makaleler isimsiz olarak en az iki bağımsız hakeme gönderilecektir.

 Yazarlık

Dergi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi'nin (JAMA. 1997; 277:927-934) kriterlerine bağlı olduğu için iki ve daha fazla yazarlı yazılarda, her yazarın yürütülen ve raporlanan çalışmaya aktif ve yeterli düzeyde katılarak hak kazanması gerekir. Bir makalenin yazarlık listesinde her bir yazarın yer alması sadece;

 1. (1) kavramlara ve tasarıma veya verilerin analizine ve yorumlanmasına önemli katkılar sunmak ve (2) taslağı hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden geçirmek; ve ; B. Makalenin gönderilen versiyonunu (her bir yazar tarafından) onaylamak

“A” ( 1 ve 2 ) ve “ B” koşullarının her ikisi de karşılanmalıdır. Çalışmaya katkıda bulunan diğer kişiler, bir Teşekkürde ayrıca belirtilmelidir. Gönderilen makalelere eşlik eden üst yazıda, tüm yazarların her iki koşulu da yerine getirdiği teyit edilmelidir.

 

Makale Hazırlama

Genel
Başvuru, "Kullanıcı Ana Sayfası" / "Yazar" aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılmalıdır.
Metin Calibri formatında, çift aralıklı, 12 punto düz formatta yazılmalıdır.
Aşağıdaki dört belge ayrı sayfalarda yüklenmelidir:

Ön Yazı

Gönderimlerde bir ön yazı sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:

 • Makale başlığı
 • İsim(ler), kurumlar, yazar(lar)ın ORCID ID numaraları ve yazar(lar)ın en yüksek akademik dereceleri (posta ve e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil).
 • Sorumlu yazarın isim, adres, telefon, fax numarası ve e-posta adresi bilgileri
 • Yazının hazırlanmasında emeği geçen ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilerin belirtilmesi
 • Sözlü veya poster olarak sunulan makalelerde etkinliğin adı, tarihi ve yeri
 • Tüm çıkar çatışmaları belirtilmelidir (Destekleyen fonlar veya diğer materyaller)
 • Maksimum 4 hakem önerisi (posta ve e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil).

Başlık sayfası

Gönderimlerde ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:

 • Makalenin tam başlığı ve 50 karakterden uzun olmayan kısa başlık
 • İsim(ler), kurumlar, yazar(lar)ın ORCID ID numaraları ve yazar(lar)ın en yüksek akademik dereceleri
 • Metin ve özet bölümleri için kelime sayıları
 • Tablo ve şekil sayısı

Özet

Editöre mektup, yorum ve sahadan notlar türü yazılar hariç tüm gönderilerde Türkçe ve İngilizce özet gereklidir. Makaleler belirtilen sözcük sayısını aşmayan, yapılandırılmamış bir özet içermelidir.

Anahtar Sözcükler: Özetin sonunda konu indekslemesi için her gönderiye en az üç ve en fazla beş anahtar sözcük eklenmelidir. Anahtar sözcükler kısaltılmadan tam olarak listelenmelidir. Anahtar kelimelerin National Library of Medicine, Medical Subject Headings veritabanından (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) seçilmesi tavsiye edilir.

Ana Metin

Ana metin yazarların isimlerini, kurum ve kuruluşlarını içermemelidir. Yazının tam başlığı ile başlamalı ve yazının türüne göre hazırlanmalıdır.

Tablolar

Tablolar ana metne gömülü olarak yüklenmelidir. Ana metinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Tabloların üzerine açıklayıcı bir başlık yerleştirilmelidir. Tablolarda kullanılan kısaltmalar, ana metin içerisinde tanımlanmış olsalar bile, tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır. Kelime işlem yazılımının “tablo ekle” komutu kullanılarak tablolar oluşturulmalı ve kolay okunabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ana metni desteklemelidir.

Şekiller

Şekiller, grafikler ve fotoğraflar ana metne gömülü olarak yüklenmelidir. Grafikler ve fotoğraflar makale gönderim sistemi aracılığıyla ayrıca TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak da sunulmalıdır. Şekil alt birimleri olduğunda, alt birimler tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilmemelidir. Her alt birim, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı ayrı sunulmalıdır. Şekil alt birimlerini belirtmek için resimler etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Şekil göstergesini desteklemek için görüntülerde kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler kullanılabilir. Gönderinin geri kalanı gibi, şekiller de bir kişiyi veya kurumu tanımlayabilecek herhangi bir bilgi içermeyecek şekilde kör edilmelidir. Gönderilen her bir şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki gecikmeleri önlemek için, gönderilen tüm şekillerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük olmalıdır (minimum boyutlar: 100x100 mm).

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular

 • Makalede kullanılan tüm akronimler ve kısaltmalar, hem özette hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı takiben parantez içinde verilmelidir. Birimler, Uluslararası Birimler Sistemine (SI, International System of Units) uygun olarak hazırlanmalıdır. Ana metinde bir ilaç, cihaz, donanım veya yazılım programı veya başka bir üründen bahsedildiğinde, ürünün adı, ürünün üreticisi / telif hakkı sahibi (yalnızca satıcı değil), şehir ve ülke şirket (bölge dahil), şu biçimde parantez içinde verilmelidir: “Discovery St PET/BT tarayıcı (General Electric Co., Boston, MA, ABD)”
 • Tüm kaynakça, tablo ve şekillere ana metin içerisinde atıfta bulunulmalı, ana metinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılma yapılmalıdır.
 • Şekiller ve tablolar hariç olmak üzere, bir ölçü birimi olarak kullanılmadıkça birden ona kadar sayılar sözcüklerle yazılmalıdır.
 • İngilizce gramer kurallarının aksine Türkçe'de ondalık olarak virgül (,), ondalık ayırıcının solundaki her üçüncü basamakta nokta (.) işareti kullanılır.

Kaynaklar

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre “Vancouver” alıntılama biçimine göre yazılmalıdır. Referanslar sayısal sırayla ve ana metinde cümle sonunda parantez “()” içinde olacak biçimde belirtilmelidir. Farklı kaynak türlerine göre Vancouver alıntılama biçim örneklerine  http://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618  adresinden ulaşılabilir. Aynı zamanda aşağıda örnekler sunulmuştur.

Editör ekibi, yazarlardan makalelerinde yakın zamanda yayımlanan ilgili makalelere (tercihen son 10 yıl içinde) atıfta bulunmalarını isteyebilir.

Baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa dijital obje tanımlayıcı (DOI) numarası sağlanmalıdır.

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Tam metin (full text) veritabanından dergi makalesi:

DOI varsa:

Author A, Author B. Title of article. Abbreviated Title of Journal. year;vol(no):page numbers. doi:10.XXX/XXXXX.XX.

Abalos E, Carroli G, Mackey ME. The tools and techniques of evidence-based medicine. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2005;19(1):15-26. doi:10.1016/j.bpogyn.2004.10.008.

DOI yoksa:

Author A, Author B. Title of article. Abbreviated Title of Journal [format]. year [cited year abbreviated month day];vol(no):page numbers. Available from: Internet address.

Allen C, Crake D, Wilson H, Buchholz A. Polycystic ovary syndrome and a low glycemic index diet. Can J Diet Pract Res [Internet]. 2005 [cited 2005 Jun 30];Summer:3. Available from: http://il.proquest.com.

İnternetten dergi makalesi:

DOI varsa:

Author A, Author B. Title of article. Abbreviated Title of Journal. year;vol(no):page numbers. doi:10.XXX/XXXXX.XX.

Scholz T. Evidence based medicine: from science to patient. J Tissue Sci Eng. 2012;3:e113. doi:10.4172/2157-7552.1000e113.

DOI yoksa:

Author A, Author B. Title of article. Abbreviated Title of Journal [format]. year [cited year abbreviated month day];vol(no):page numbers. Available from: Internet address.

Gümüş N, İlhan A, Gülersoy AE. Bir tersine göç örneği: köprücük köyü (varto-muş). Electronic Turkish Studies, [İnternet].2013. 8(6), 233-261. https://hdl.handle.net/11494/3985

Ön baskı veritabanından dergi makalesi:

Kording KP, Mensch B. Ten simple rules for structuring papers. BioRxiv [preprint]. 2016 bioRxiv 088278 [posted 2016 Nov 28; revised 2016 Dec 15; revised 2016 Dec 15; cited 2017 Feb 9]: [12 p.]. Available from: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/088278v5.

Kitap bölümü:

BG Katzung. Special Aspects of Geriatric Pharmacology. In:Bertram G. Katzung.Susan B. Masters. Anthony J. Trevor (Eds). Basic and Clinical Pharmacology. 10th edition. Lange. Mc Graw Hill. USA 2007. pp 983-90.

Tek yazarlı kitaplar:

Sweetman SC. Martindale the Complete Drug Reference. 34th ed. London: Pharmaceutical Press; 2005.

Yazar olarak editör(ler):

Huizing EH, de Groot JAM, editors. Functional reconstructive nasal surgery. Stuttgart-New York: Thieme; 2003.

Yazarsız Kitap:

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10. Baskı.) (1993). Springfield, MA: MerriamWebster.

Konferans bildirileri:

Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. pp.1561-5.

Bilimsel veya teknik rapor:

Cusick M, Chew EY, Hoogwerf B, Agrón E, Wu L, Lindley A, et al. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Risk factors for renal replacement therapy in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Kidney Int: 2004. Report No: 26.

Elektronik Materyal

Sadece internet’de yer alan dergilerde yayımlanan makaleler:

Rolfsjord LB, Skjerven HO, Bakkeheim E, Berents TL, Carlsen KH, Carlsen KCL. Quality of life, salivary cortisol and atopic diseases in young children. PLoS One 2019 Aug 30;14(8):e0214040. doi: 10.1371/journal.pone.0214040. Erişim adresi: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214040

Bir web sitesinin bir bölümü:

European Clinical Research Infrastructure Network [Internet].

Trial Management. [Erişim tarihi: 02 Eylül 2019]. Erişim adresi:       https://www.ecrin.org/activities/trial-management.

İnternetten elde edilmiş online kopya:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. http://www.xxxxxx adresinden elde edildi.

İnternetten ulaşılmış online kitap, DOI numarası atanmış:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. doi:xxxxxx

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin kaynakçada yazım biçimi şu şekildedir:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Üniversitenin adı, Yeri.

Özkara,Y. (2006). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/Doktora tezi). Xxxx veri tabanından elde edildi. (Tez no XXXX)

 

Revizyonlar
Yazar, makalenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu gönderirken hakemler tarafından ortaya atılan her soruyu yanıtlayan ve değişikliklerin nerede bulunabileceğini (her bir gözden geçirenin yorumu, ardından yazarın cevabı ve değişikliklerin olduğu satır numarası) belirten ana belgenin açıklamalı bir kopyasını da yüklemelidir.

Gözden geçirilmiş yazılar, karar mektubu tarihinden itibaren belirtilen gün içinde teslim edilmelidir. Makalenin revize edilmiş hali verilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde revizyon seçeneği geri çekilebilir.

Gönderen yazar(lar) ek süre gerektiğine inanıyorlarsa bu uzatmayı talep edebilirler.

Yayın Süreci

Yayımlanma aşamaları şu şekildedir;

Düzeltilmemiş yazı: Son, kabul edilmiş ancak düzenlenmemiş ve düzeltilmemiş yazı PDF'si.

Baskı öncesi yazı: Düzenleme ve dizginin gözden geçirilmeden sonra, yazının son düzeltilmiş versiyonu.

Son yayın: Düzeltilmiş son sürüm derginin bir sayısında yer alacak ve derginin web sitesine eklenecektir. Derginin web sitesine eklenme aşamasında makaleye bir DOI atanacaktır. Yayın sürecini hızlandırmak için yazarlardan son okuma sürecinde olabildiğince hızlı bir şekilde düzeltmeleri tamamlamalarını istemekteyiz.


Metnin biçimlendirilmesi

Metin Calibri yazı tipinde, 12 punto, çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto ve kalın yazı karakteriyle yazılmalıdır. Her cümlenin sonunda tek bir boşluk bırakılmalıdır. Metinde vurgu yapmak için kalın yazı karakteri kullanılmamalıdır. Paragrafları ayırmak için tek bir hard return kullanılmalı. Bir paragrafa başlamak için tab veya girinti kullanılmamalıdır. Tireleme, üstbilgi veya altbilgi seçenekleri ve sayfa numaralandırması kullanılmalıdır.

Gönderim Kontrol Listesi

Yazınızı hazırlamak için lütfen bu listeyi ve aşağıdaki açıklamaları kullanın, zamanında gözden geçirmeyi tamamlamak için göndermeden önce son bir kontrol yapın.

 

Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:

Başlık sayfası:

 • Yazı tipi
 • Başlık
 • Kısa başlık
 • Tüm yazar isimleri ve kurumları
 • Sorumlu yazar olarak belirlenen yazarın iletişim bilgileri (Tam posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)
 • Sözlü veya poster olarak sunulan makaleler etkinliğin adını, tarihini ve yerini içermelidir.
 • Çalışma için mali veya diğer destekler
 • Kelime sayısı (Özet kelime sayısı, Metin kelime sayısı)

 Ana metin:

 • Başlık
 • Özet
 • Anahtar kelimeler
 • Gerekli alt başlıkları olan metin
 • Referanslar (dergi kurallarına göre yazıldığından emin olunmalıdır.)
 • Şekiller ve tablolar:

-Metin alıntısına göre numaralandırılmalıdır.

-Etiketler, başlıklar ve kısaltmalar açıklayıcı olmalıdır.

-Metinde tüm şekil ve tablo gösterimlerinin uygun şekilde eşleştiğini kontrol edin.


Aşağıdaki formların uygun şekilde doldurulduğundan ve gönderildiğinden emin olun:

Telif Hakkı Devir Formu - İndir

Çıkar Çatışması Beyanı - İndir (tüm katkı veren yazarlar tarafından doldurulmalıdır)