Erzincan İliç Altın Madeni felaketi bağlamında Türkiye için çıkartılması gereken halk sağlığı dersleri: Altın madenciliği gerekli mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11073175

Anahtar Kelimeler:

Çevre Sağlığı, İş Sağlığı, Siyanür, Liç Yöntemi

Özet

Türkiye’de altın üretimine başlanan 2001 yılında yıllık üretilen altın miktarı 1 ton iken, 2022 yılında bu miktarın 31 tona yükseldiği görülmüştür. Altın madenciliğinde tartışma konularının başında siyanürle altın üretimi ve bu yöntemin olumsuz etkileri gelmektedir. Bu derlemenin amacı Erzincan İliç Altın Madeni kazası bağlamında Türkiye’deki altın madenciliğini değerlendirmek ve öneriler geliştirmektir. Siyanür kullanımının zararlı etkileri sadece insan ya da hayvanlarla sınırlı değildir. Olası sızıntı ile birlikte toprağı, suyu zehirleyerek ekolojik dengeye zarar vermesinin yanı sıra atık barajlarındaki ağır kimyasalların atmosferde de uzun süre kalarak hava kirliliğine yol açtığı bilinmektedir. 13 Şubat 2024 tarihinde İliç Altın Madenindeki felaketin gerçekleşmesinin asıl nedeni olarak iki kez kapasite artışı yapılarak liç yığınının yükünün arttırılması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca söz konusu kapasite artışı taleplerini onaylayarak uygulanmasına izin veren ve denetim görevlerini yerine getirmeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da facianın sorumluları arasındadır. Erzincan Çöpler Altın Madeni felaketi, altın madenciliğinin çevre sağlığına olan olumsuz etkileri, çalışanların hayatını kaybetmesi, ekonomik olarak kamu yararının düşük olması ve olası etkilerinin ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabileceği gerçeğinden yola çıkarak “Altın madenciliği gerekli midir?” sorusunu gündeme getirmiştir. Öte yandan yaşanılan çevre felaketi ve iş kazası ülkemizdeki tüm altın madenciliği faaliyetlerine dair acil ve önemli kararlar alınması gerektiğini de bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak altın madenciliğinde, sermayenin daha fazla kar etme hırsıyla en ucuz maliyetli yöntemleri benimsediği, çevre ve insan sağlığını dikkate almadığı görülmektedir. Maden işletmeciliğinde kamu payının oldukça düşük olması ve doğal kaynakların yok edilmesinden yola çıkarak varılan sonuç Türkiye’deki altın madenlerinin bir an önce kapatılması veya işletilecekse de uygun önlemler alınarak ve devlet kontrolünde işletilmesidir.

Referanslar

Sipahi F, Zeybek Hİ, Akaryalı, E, Çavuşoğlu İ, Gücer MA. Altın Madenciliği, Tarihi ve Günümüz: Gümüşhane Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi-Turkish Journal of Geographical Sciences, 2022, 20 (2), 528-549.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Bilgi Merkezi:Tabi Kaynaklar-Altın. Erişim Adresi: https://enerji.gov.tr/bilgimerkezi-tabikaynaklar-altin Erişim Tarihi: 01/03/2024

Karababa AO. Kapitalizmin Neden Olduğu Doğa Yıkımları ve Toplum Sağlığına Etkileri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. c:14, sayı:53, 2014, s:32-48.

Yaşar S, İnal S, Yaşar Ö, Kaya S. Geçmişten Günümüze Büyük Maden Kazaları. Madencilik, 54 (2); 33-43. 2015.

Yücel MB. Dünyada ve Türkiyede Altın. MTA Genel Müdürlüğü, Ağustos 2020.

USGS. Gold Statistics and Information. 2020. Erişim Adresi: Gold Statistics and Information | U.S. Geological Survey (usgs.gov) Erişim Tarihi: 01/03/2024

Şahiner M. Madencilik Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler. Ankara: MTA, 2019.

WGC. World Gold Council. 2020. Erişim Adresi: https://www.gold.org Erişim Tarihi: 01/03/2024

Ünal İH, Tuncel S, Yoleri B, Arslan M. Türkiye ve Dünyada Altın. Ankara: MTA, 2016.

Türkiye Altın Madencileri Derneği. Madenciliğin Önemi: Türkiye’deki Altın Madenleri. Erişim Adresi: https://altinmadencileri.org.tr/aktif-olan-altin-madenleri/ Erişim Tarihi: 01/03/2024

Türkiye Madenciler Derneği. Dünyada ve Türkiye’de Altın Madenciliği, 2002, s:45.

Bilim Akademisi. Siyanürlü Altın İşletmeciliği: Çevre Sağlık Riskleri. Bilim Akad. Raporu Erişim Adresi: https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2024/02/siyanurlu-altin-isletmeciligi-cevre-ve-saglik-riskleri-2.pdf Erişim Tarihi: 01/03/2024

Anıl M. Parajenezlerinde Sülfürlü Mineraller İçeren Maden Yataklarında Oluşabilecek Asit Kaya (Maden) Drenajlarının Çevresel Etkileri. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, 29(1), s:1-26.

Kekeç, Uysal. Altın Madeni İşletmeciliği Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Journal of Engineering Sciences, 17(1) 2014.

Girginc İ. Düşük Tenörlü Cevherden Yığın Liçi Yöntemiyle Altın ve Gümüş Kazanım. Madencilik. 1989, XXVIII s:1.

Bayraktar İ, Yarar B. Altın Cevherlerinin Zenginleştirilmesi ve Altının Ekstraksiyonu. Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 9. Kongresi, Bildiriler Kitabı, 1985, Ankara.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. Dünyada ve Türkiye’de Altın. 2020.

TTD. Türk Toraks Derneği ‘nin Erzincan İliç’te Yaşanan Altın Madeni Kazası ile İlgili Görüşü, 19.07.2022. Erişim Adresi: https://toraks.org.tr/files/mf/site/turk-toraks-dernegi-nin-erzincan-ilicte-yasanan-alt-7a29b01c.pdf Erişim Tarihi: 02/03/2024

RİSKYÖN. Erzincan İliç’te Altın Madeninde Yığın Liçi Malzemesinin Kayması Kazası. Risk Yönetimi Derneği Bülteni, Mart 2024, sayı:2, s:6-7.

The Cyanide Code Institute. The Cyanide Code. Erişim Adresi: https://cyanidecode.org/languages/turkish/ Erişim Tarihi: 02/03/2024

Anagold Madencilik. Çöpler Operasyonları.Erişim Adresi: https://www.anagold.com.tr/tr/projects/copler_operasyonlari.html Erişim Tarihi: 02/03/2024

TMMOB. Basın Açıklaması: İliç Çöpler Altın Madeni Kapatılmalı, İşletme Ruhsatları İptal Edilmelidir. 20.02.2024. Erişim Adresi: https://www.maden.org.tr/icerik/ilic-coepler-altin-madeni-kapatilmali-isletme-ruhsatlari-iptal-edilmelidir-202402201145 Erişim Tarihi: 02/03/2024

TTB. Basın Açıklaması: Yaşananlardan Ders Alınmıyor. 29.06.2022 Erişim Adresi: https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6f258f0e-f788-11ec-8f77-41ecdd8d2c36 Erişim Tarihi: 02/03/2024

TMMOB. Erzincan İliç’teki Altın Madenine Danıştay’dan Bozma Kararı Verildi. 02.06.2023 Erişim Adresi: https://www.tmmob.org.tr/icerik/erzincan-ilicteki-altin- madenine-danistaydan-bozma-karari-verildi Erişim Tarihi: 02/03/2024

Resmi Gazete. Maden Kanunu, Kanun No:3213. Resmi Gazete, 15.06.1985, sayı:18785. Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 02/03/2024

MTA. Madenciliğin GSYH İçindeki Payı. Erişim Adresi: https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/maden-dis-ticaret Erişim Tarihi: 02/03/2024

HASUDER Basın Açıklaması: Erzincan İliç Altın Madeni Felaketi Konusunda Basın Açıklaması. 15.02.2024.Erişim Adresi: https://hasuder.org/Duyurular/Detay/basin-bildirileri/erzincan-ilic-altin-madeni-felaketi-konusunda-basin-aciklamasi/dffe64bd-f55f-4cfc-6871-3a10bed6ae38 Erişim Tarihi: 02/03/2024

Önal AE. HASUDER Çevre Sağlığı ÇG Bilgi Notu. Erzincan İliç Çöpler Köyü Altın Madeni Kompleksinin Çevre Sağlığına Tehdidi Erişim Adresi: https://www.hasuder.org/Duyurular/EkIndir/30c32e5e-f560-89dc-aae4-3a04c60c45cd Erişim Tarihi: 02/03/2024

İndir

Yayınlanmış

2024-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kayar, T., & Kılıç, B. (2024). Erzincan İliç Altın Madeni felaketi bağlamında Türkiye için çıkartılması gereken halk sağlığı dersleri: Altın madenciliği gerekli mi?. HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI DERGİSİ, 2(1), 14–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.11073175

Sayı

Bölüm

Derleme Makalesi